www.olistar.com
HASAT TEKNOLOJİLERİ
Home

HAKKIMIZDA

Türk makine sektöründe 1960 yılından beri "DEVOTRANS" markası ile faaliyet gösteren firmamız, Türk tarım sektörüne de fayda sağlamak amacıyla 2007 yılında  "OLİSTAR" markasını da bünyesine alarak yılların tecrübe ve birikimini sizlerle paylaşmaktadır.

 

AYDINLATMA METNİ

Sayın Ziyaretçi,

Devotrans Elektrik Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Devotrans”) olarak Şirketimizle iletişime geçmeniz halinde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Devotrans, veri sorumlusu sıfatıyla, e-posta adreslerini ve e-posta içeriklerinde yer alan kişisel bilgileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak, ticari ve idari faaliyetlerini yürütmek için firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi amacıyla sınırlı olarak işlemektedir.

E-posta içeriklerinde yer alan kişisel veriler, Outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, üçüncü kişilere ait kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği kabul edilmektedir. Aksi takdirde Devotrans sorumluluk kabul etmemektedir.

Elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması ve ifası ile meşru menfaatler hukuki sebeplerine istinaden işlenmekte olup, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamında Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, devotrans@devotrans.com adresinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

KVKK Hükümleri Kapsamında Başvuruda Bulunmak İçin

Veri Sorumlusu: Devotrans Elektrik Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Cevizlibağ Yılanlıayazma Yolu No:18/73 34010 Topkapı/İstanbul

Telefon: 0212 482 09 88  

Fax: 0212 482 10 48

E-mail: devotrans@devotrans.com

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Ziyaret etmiş olduğunuz web sitemizde (https://devotrans.com/) şirketimiz tarafından web sitesinin kullanılması için herhangi bir cookie-çerez kullanılmamaktadır. Ancak web sitemiz üzerinden  hizmet sağlayıcı Google Inc. (“Google”) şirketinin web analiz hizmeti olan Google Analytics ürününü veya LiveChat uygulamasını kullanmayı tercih etmeniz halinde bu  siteler tarafından aşağıda açıklanan şekilde “çerezler “kullanılmakta ve verileriniz işlenmektedir.

Google Analytics “çerez” şeklinde isimlendirilen, bilgisayarınız tarafından depolanan ve web sitesini kullanma şeklinizin incelenmesine izin veren metin dosyalarından yararlanır. Bu web sitesini kullanmanızla ilgili olup, çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler/veriler kural olarak Google’ın ABD’de bulunan sunucusuna aktarılır ve kaydedilir. Bu çerezler tarafından toplanan veriler Devotrans tarafından hiçbir şekilde işlenmemekte ve saklanmamaktadır.

Google web sitesinde IP anonimleştirme uygulanmak suretiyle bu bilgileri, web sitesi sahibinin talimatıyla ziyaretçilerinin web sitesi kullanımını değerlendirmek, web sitesinin faaliyetiyle ilgili raporlar hazırlamak, web sitesinin gelişmesine yönelik işlemler yapmak ve sitesiyi ziyaret edenleri  site kullanımıyla ilgili hizmetler hakkında bilgilendirmek için kullanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından iletilen, IP anonimleştirmeyle kısaltılan IP adresi Google’ın diğer verileriyle birleştirilmez. Çerez kaydını tarayıcınızın ilgili ayarları üzerinden engellemeniz mümkündür fakat bu durumda bu web sitesinin işlevlerini tam ve eksiksiz olarak kullanamayabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Bunun dışında, aşağıda verilen linkte mevcut tarayıcı eklentisini indirip kurarak çerez tarafından derlenen ve web sitesini kullanmanızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) Google’a iletilmesini ve söz konusu verilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında LiveChat uygulamasını kullanmayı tercih etmeniz halinde ise (https://devotrans.com/iletisim.html?chat=active) vereceğiniz ad-soyad ve e-posta adresi verileriniz tarafınızla iletişim kurulması, ulaştırmak istediğiniz bilgi/öneri/şikayet gibi bilgilerin şirketimize iletilmesi, tarafınıza geri dönüş sağlanması, vermiş olduğumuz hizmetin geliştirilmesi amaçlarıyla LiveChat firması tarafından işlenmekte ve paylaşılmaktadır.

Şirketimiz ile İlgili gelişmelerden haberdar olabilmek ve ürünlerimizin tanıtımı amacıyla hazırlamış olduğumuz bülteni edinebilmek için bültenimize kaydolmanız halinde açık rızanız ile vermiş olduğunuz ad-soyad ve e-posta adresi verileri işlenecek olup, ilgili veriler tarafınıza bülten gönderilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bülten aboneliğinizi iptal etmek ve bülten için vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek için şirketimize devotrans@devotrans.com adresinden ulaşabilirsiniz.

KVK ve İMHA POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

1. POLİTİKANIN AMACI:

İşbu Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Devotrans Elektrik Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  (“Devotrans”) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) gereği kişisel verilerin saklanması ve imhası faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Active Directory: Kullanıcıların domain ortamına bağlanıp tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan rehber.

Arşiv Dolapları: Şirketteki her bir birimin tamamlanmış ve arşivlenmiş faaliyetleri için tuttukları fiziki klasörlerin muhafaza edildiği dolaplar.

Birim Dolapları: Şirketteki her bir birimin aktif faaliyetleri için tuttukları fiziki klasörlerin muhafaza edildiği dolaplar.

Çalışan: Devotrans personeli

Exchange Server: Active Directory’e bağlı kullanıcıların mail hesaplarının yönetilmesini sağlayan sunucu.

Elektronik Ortam: Kişisel Verilerin kişisel verilerin oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği elektronik ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. ortamlar.

File Server: Kullanıcıların Masaüstü, Belgeler, Favoriler gibi sık kullanılan dosyalarının merkezi bir yerden yönetilmesini sağlayan sunucu.

Firewall: Şirket dışından gelebilecek saldırıları önlemek ve kullanıcıların bu tür saldırılara maruz kalmaması için hem mail hem de internet alanında güvenlik sağlayan donanımsal bir cihaz. Ayrıca internet erişim kısıtlamaları da bu cihaz üzerinden ayarlanmaktadır.

Fiziksel Yok Etme: Optik medya ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi. 

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Veri Saklama Tablosu: Kişisel verilerin Şirket bünyesinde saklanacağı süreleri gösteren tablo 

Kişisel Veri İşleme Envanteri: KVKK kapsamında, veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Logo Yazılım: Muhasebe departmanının muhasebe işlerini kontrol ettiği ve verilerini girdikleri yazılım.

Kurul: 6698 sayılı Kanun ile kurulmuş Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

Kurum: 6698 sayılı Kanun ile kurulmuş Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Periyodik İmha: KVKK‘da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

Üzerine Yazma (Karartma): Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazarak eski verinin kurtarılmasının önüne geçilmesi işlemi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Koruma Komitesi: Devotrans tarafından kurulan Veri Koruma Komitesi

Veri Sorumlusu: Devotrans Elektrik Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi (VERBİS)

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Ziyaretçi: Devotrans’ın sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla ve Devotrans’ın izni ile girmiş olan veya internet sitelerimizi bilgi teknolojileri sistemlerimize uygun olarak ziyaret eden gerçek kişiler

3. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

Devotrans’ın tüm çalışanları, Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, izlenmesi ve denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin, erişilmesinin önlenmesi, hukuka uygun olarak saklanması ve imha edilmesi amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Devotrans tarafından, KVKK düzenlemelerine uygun hareket edilmesi için 3 kişi çalışandan  meydana gelen müteşekkil Veri Koruma Komitesi oluşturulmuştur.

 

 

A. Veri Koruma Komitesi

Veri Koruma Komitesi Üyeleri; Devotrans’ın kişisel veri prosedürlerini ve politikalarını oluşturmak ve geliştirmek üzere seçilmiştir. Komite üyeleri, görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek adına gerekli yetki ve kaynaklara sahiptir.

Veri Koruma Komitesi, kişisel veriler ile ilgili iş ve işlemlerin KVKK ile uyumlu olarak yürütüldüğü konusunda dilediği zaman ve usulde denetleme yapmaya ve denetim esnasında aksaklık tespit edilmesi halinde bu aksaklıkları Devotrans Genel Müdürü’ne bildirmekle yetkilidir.   

Veri Koruma Komitesi, Devotrans içerisinde farkındalığı arttırmak için kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek amacıyla;

Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Devotrans içinde yapılması gerekenler konusundaki iyileştirme yöntemlerine ilişkin önerilerini Devotrans Genel Müdürü’ne iletmek,

Çalışanlardan gelecek talep ve bilgilendirmeye göre veri envanterinin irtibat kişisi vasıtasıyla revize edilmesini sağlamak

Veri sahibinin başvurusuna karşı cevap hazırlamak,

Veri sahibinin, verinin imhasına ilişkin taleplerine karşı, işbu Politika’da yer alan usulde açıklamada bulunmak, 

Devotrans tarafından imzalanmış ve imzalanacak sözleşmelerin, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin mevzuat hükümlerine uygunluğunu sağlamak ile görevlidir.

B. Devotrans Çalışanları

Devotrans çalışanları kişisel verinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin iş ve işlemlerini işbu prosedür ve bu prosedürde referans olarak gösterilen düzenlemelere uygun olarak yürütmekle sorumludur.

 

Devotrans çalışanları taşınabilir belleklerde kişisel veri saklayamaz.

 

Devotrans çalışanları Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeden kişisel veri işleyemez.

 

Devotrans çalışanları kanunda belirtilmemiş ise açık rıza olmadan özel nitelikli kişisel veri işleyemez.

 

Devotrans çalışanları ihtiyaç duyması halinde; kişisel verinin işlenme amacını, verinin nasıl korunacağını, verinin muhafaza süresini, işlenme metodunu, hukuki sebebini, aktarım yapılacaksa hangi gruplara hangi amaçla ne kadar süre ile aktarım yapılacağını, kullanacağı aydınlatma metnini, açık rızaya dayalı olarak işleme yapılacaksa açık rıza taslak metnini, işlenme amacı ortadan kalktığında kişisel verinin nasıl imha edileceğini belirtmek suretiyle Veri Koruma Komitesi görüş talep edebilecektir.

 

 

 

4. KAYIT ORTAMLARI

İşbu Politika kapsamında kayıt ortamları, kişisel verilerin bulunduğu ortamlar anlamına gelmektedir. Devotrans tarafından işlenen kişisel veriler aşağıda belirtilen ve bunlara ek olarak ortaya çıkabilecek diğer ortamlarda hukuka uygun olarak, güvenli bir şekilde saklanır.

A. Elektronik Ortamlar

 • Kurumsal bilgisayarlar
 • Kurumsal Yazılımlar (Pixel)
 • Bilgi Güvenliği Cihazları
 • Ağ üzerinde veri depolama için kullanılan paylaşımlı/paylaşılmamış disk sürücüleri
 • Mobil Cihazlar (telefonlar, tablet)
 • Active Directory
 • File Server
 • Exchange Server
 • Firewall
 • Logo Yazılım

 

B. Elektronik Olmayan Ortamlar

 • Birim Dolapları
 • Arşiv Dolapları

 

5.  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN HUKUKİ TEKNİK VE DİĞER SEBEPLER  

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN DEVOTRANS TARAFINDAN BENİMSENEN İLKELER

Devotrans, Kişisel Verileri, KVKK’nın 4. Maddesinde yer alan aşağıdaki şartlara uygun olarak işler; ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza eder ve süre bitiminde İşbu Politika’ya uygun olarak siler veya yok eder.

 

 •  Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak
 •  Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlayarak 
 •  Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla
 •  Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Biçimde

Devotrans, Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerini, KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak icra eder. KVKK’nın 6. maddesinde yer alan özel nitelikli kişisel verilerin kişiler açısından hassas ve korunması azami şekilde önem arz eden bilgiler olduğunun bilincindedir. Bu sebeple, Devotrans özel nitelikli kişisel verilerin işleme şartlarının ve hukuka uygunluğunun varlığından emin olduktan sonra işleme faaliyetini yürütür. 

 

Devotrans, KVKK’nın 8.ve 9.maddelerinde belirlenen kişisel verilerin aktarım şartlarına uygun olarak hareket eder. Devotrans üniteleri ve çalışanları kişisel verileri aktarırken, güvenli bir aktarım sağlamak, aktarma işleminde kişisel verilerin değiştirilmemesi veya kopyalanmaması ve istenen yere gönderilmesini temin etmek için gerekli önlemleri alır ve denetler. 

 

B. SAKLAMA

a. Saklamayı Gerektiren Amaçlar

Devotrans, faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen ve aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda saklar:

 

 • Çalışanlar: SGK işe girişlerinin yapılması ve evraklarının düzenlenmesi, işten ayrılırken çalışma belgesinin düzenlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki taleplerin yönetilmesi, işe uygunluğun değerlendirilmesi, özlük dosyası oluşturulması, maaş ve diğer ödemelerin yapılması, izin haklarının takibi ve işverenin muhtemel uyuşmazlıklarda haklarının korunması, hukuki yükümlülük kapsamında personelden imza alınması, davaların takibi, icra kararlarının uygulanması, AGİ ödemesi ve ücret politikasının belirlenmesi, BES ödemelerinin yapılması, üretim ve organizasyon süreçlerinin yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında evrakının düzenlenmesi, SGK’ya bildirim, muhtasar beyanname düzenlenmesi, çalışan kişinin tanınması, işe uygunluğunun tespiti, kimlik doğrulaması, İSG mevzuatına uygunluğun tespiti, İSG mevzuatı kapsamında risk analizi ve yönetimi, İSG eğitimlerine katılımın tespiti, iş sağlığı ve güvenliğinin temini, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, mesai takibi,  kurum içi iletişimin kurulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetimi, kurumsal mail takibi, iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 • Çalışan Adayları: Çalışan adayı seçme süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, işe uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 • Müşterilerin Çalışanları/ Yöneticileri/ Temsilcileri : Akdedilmiş olan sözleşmelerin kurulması ve ifası,  ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, , talep veya şikayetlerin sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi, kampanya performanslarının ölçümlenmesi, pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk süreçlerinin ve davaların takibi, resmi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi veya taleplerinin yerine getirilmesi, iç kontrol, denetim ile Şirket içi ve dışı raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve açık rızanızın bulunması halinde kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ile pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması, çapraz satış aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin ve müşteri memnuniyeti veya tecrübesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Devotrans tarafından ve/veya Devotrans nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, Devotrans tarafından ve/veya Devotrans nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Devotrans’ın ve Devotrans ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 • Santral Hattı: İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. (Devotrans tarafından telefon görüşmeleri kayıt altına alınmıyorsa çıkarılması uygun olacaktır.)

 

 • Ziyaretçiler : Giriş çıkış kontrolünü ve genel güvenliği sağlama amacıyla işlenmektedir.

 

b. Saklanmaya İlişkin Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasının sağlanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için Devotrans tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

aa. Teknik Tedbirler

 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.
 • Devotrans’ın bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınır.
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, çalışan izleme sistemi, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulur.
 • Devotrans tarafından silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirler alınır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurul’a bildirmek için Devotrans tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulur.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilir, gizlilik sözleşmeleri yapılır, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilir, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulur, tüm işlem kayıtları loglanır, ortamların güvenlik güncellemeleri takip edilir, gerekli güvenlik testleri yapılır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamlar için yeterli güvenlik önlemleri alınır, verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik ve gaz kaçağı, yangın, yıkım tehlikesi, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olur ve yetkisiz giriş ve çıkışları engeller.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa, şifrelenmiş dosya şeklinde veya alıcının sistemi destekliyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılır. Çıkartılabilir bellekler, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenir ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulur.

 

bb. İdari Tedbirler

 • Çalışanların farkındalığının geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin, erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması hakkında eğitimler verilir.
 • Devotrans tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılır.
 • Kişisel Veri Envanteri hazırlanmıştır.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilir.
 • Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte; Şirket ile çalışanlar arasındaki sözleşmelere, Şirket’in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmaktadır.
 • Devotrans, KVKK’nın 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi esnasında veri sahiplerini bilgilendirir.  İlgili kişiden elde edilmemiş olan kişisel verilerin, ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması halinde ilk iletişim esnasında aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınması işlemleri ayrı ayrı tatbik edilir.

 

C. İMHA

 • tarafından KVKK’nın 7.maddesi ve Yönetmelik hükümleri gereğince kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir veya yok edilir.

a. İmhayı Gerektiren Durumlar

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde ilgili kişilere ait kişisel veriler, Şirket tarafından re ’sen yahut talep üzerine silinir veya yok edilir:

 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • İşlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,  
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11.maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin imha edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Devotrans tarafından kabul edilmesi,
 • Devotrans’ın, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin imha edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Mevzuatta öngörülen, kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

b. İmha İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • Şirket bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri saklama ve imha faaliyetleri denetlenmektedir.
 • Alınan teknik önlemler ilgilisine raporlanmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 

 

c. İmha Yöntemleri

Kişisel verilerin imhası; verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi şeklinde üç farklı şekilde sağlanabilir.  Veri Koruma Komitesi mevzuata uygun olarak seçenekleri değerlendirmesi sonucunda ortak bir karar alarak kişisel verinin hangi yöntem kullanılarak imha edileceğini belirler. İlgili kişinin talebi neticesinde imha işlemi yapılacaksa, ilgili kişiye seçilen imha yöntemi gerekçesi ile açıklanır. 

 

aa. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Devotrans erişim yetki ve kontrol matrisi veya benzer bir sistem kullanarak her bir kişisel veri için ilgili kullanıcıları ve ilgili kullanıcıların erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkilerini ve yöntemlerini tespit eder.

Fiziksel Ortamında Bulunan Kişisel Veriler: Üzeri çizilerek veya boyanarak karartma işlemi uygulanmak suretiyle silinmektedir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

Elektronik Ortam’da yer alan ve saklama süresi sona eren kişisel veriler: Bu verileri depolayan, koruyan veya yedekleyen sorumlular hariç ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir, kullanıcılar bilgilendirilir. Merkezi sunucuda yer alan ofis dosyaları işletim sistemindeki silme komutu ile silinir.

Taşınabilir belleklerde kişisel veri saklanamaz.

bb. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Fiziksel yok etme: Üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir. Ortamlardaki kişisel veriler kalıcı ve fiziksel olarak ortam üzerine yazılı olduğundan ana kağıt ortamlarda bulunan kişisel verilerin yok edilebilmesi için kâğıt imha veya kırpma makinaları ile verinin anlaşılmaz boyutta ve geri birleştirilemeyecek şekilde küçük parçalara bölünerek yok edilmesi sağlanır. Orijinal kâğıt formattan, tarama yoluyla elektronik ortama aktarılan kişisel verilerin ise bulundukları ortama göre de-manyetize etme, fiziksel yok etme veya üzerine yazma yöntemlerinden biri ya da birkaçı kullanılarak yok edilmesi gerekmektedir.

Veri kayıt ortamı sabit olan yazıcı, güvenlik kameraları gibi çevre birimleri: fiziksel yok etme veya üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

 

6. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

 

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Devotrans İşlemleri (tüm operasyonel, ticari, teknik, idari, finansal, hukuki işlemler ve digital onaylar, e-posta vb tüm işlemler)

İşlemlerin sona ermesini takiben 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için işlenmesi gerekli olan veya bu kapsamda işlenen diğer veriler

Türk Borçlar Kanunu gereğince Sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kurumsal iletişim, reklam ve tanıtım faaliyetleri

Faaliyetin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İnsan kaynaklarına ilişkin faaliyet ve süreçler

Faaliyet ve sürecin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışanların sağlık verileri

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince işten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha sürecinde

İş başvuru formları

2 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Log kayıtları

2 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İlgili mevzuatında özel saklama süresi öngörülen diğer veriler

İlgili mevzuatında öngörülen saklama süresi boyunca

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Rızaya dayalı olarak işlenen kişisel veriler

İlgilinin kişisel verisinin silinmesi yönündeki talebine kadar

İlgilinin talebinden itibaren 30 gün içinde

 

 

7. PERİYODİK İMHA SÜRELERİ:

Yasal saklama ve imha sürelerini dolduran fiziksel ve dijital veriler, periyodik olarak imha edilir. Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince Devotrans, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre Devotrans kişisel verileri silme veya yok etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler veya yok eder. Devotrans her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemini gerçekleştirir.

Silme ve yok etmeye ilişkin işlem kayıtları 3 yıl süre ile saklanır. 

8. GÜNCELLEME BİLGİSİ:

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

  

  

Başvuru Formu

  

  

  

 

 

 

  

 
HASAT TEKNOLOJİLERİ

 

 

 

 

Zeytin, badem, ceviz, kayısı, portakal, limon, kiraz gibi çeşitli ürünlerin meyvesi, yağı, meyve suyu ülkemiz için önemli bir gelir kaynağıdır. Hasat teknolojilerinde ülkemizde önemli bir sayfa açan firmamız, değerli ağaçlarınıza verdiğiniz hassasiyeti bilmektedir. Firmamız özellikle zeytin hasadında önemli yol kat ederek, zeytin toplama ve hasadında önder bir işletme olmuş ve yerli üretime de 53 yıllık tecrübesiyle hız vermiştir. Bunun yanında İtalya ve İspanya’dan getirdiği zeytin teknolojilerini de Türkiye tarım sektörüne sunmaktadır. Hasat teknolojilerini ülkemize getiren firmamız, sizlerin daha kaliteli, daha çabuk ve ağaçlara zarar vermeden hasat yapmanızı sağlamaktadır. Ülke olarak ancak bu teknolojiler ile, çiftçimizin hak ettiği geliri elde etmesini sağlayabiliriz.

"Bir şeye muhtaç değiliz: Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var; Çalışkan olmak..."

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk

İLAÇLAMA

 

 

‘’OLİSTAR’’ OT İLAÇLAMA MAKİNALARI,ZEYTİNLİK, BAĞ, BAHÇE VE BODUR AĞAÇ İLAÇLAMA CİHAZLARI İLE; 


* işgücü,zaman ve ilaçtan her zaman tasarruf sağlanır.
* İlaç bitki ve yaprakları üzerinde çok iyi tutunduğu için, ilaçlama süresi uzar ve etkin ilaçlama yapar.
* damla çapı(mikron) istenilen oranda ilaç ayarlaması yapılabilir.
* Olistar ot ilaçlama robotu ile ilaçlar zamanında, uygun miktarda ve yalnızca hedefe ulaştırılır.
* ilaçlama makinesi bitkiyi yıkamadan, kaplayarak ilaçlar ve ilaç toprağa akmaz.
* suda, sıvıda eriyen toz ve sıvı her türlü ilaç atılır.
* ilaçlama makineniz kendini en fazla bir dönemde amorti eder.
* olistar garantisinin ve üretimin tüm avantajlarını sunmaktadır.
* ürünlerimiz iki yıl fabrikasyon hatalara karşı garantili olup, yedek parça ve servis garantisi bulunmaktadır.
* sağlıklı tarım ve çevre için en iyi çözümdür.
* kredi kartlarına 6 ay taksit imkanı vardır. Denizbank üretici kartıyla da "şimdi al sezon sonunda öde" kolaylığı...
* Kullanımı kolay ve etkili olduğu için tercih edilmektedir.


YARARLI OLAN ÖZELLİKLERİ;

* Her ağacın arasına traktörün dönüşünü zorlamadan ve sıra atlatılmadan girilmektedir,t
* 20 dönüm alan, 2000lt. yerine 100lt. ile ilaçlanmaktadır.
* Su almak için harcanan zaman ve işgücü kaybı engellenmektedir. Traktörün su almak için harcadığı mazot külfeti ortadan kalkmaktadır. Hatta traktörün uygun kısmına 100' ere lt.'lik 2 depo yerleştirildiğinde, 6000lt. ilaçlı karışımın yaptığını 300lt'yle yapıp, 45 dönüm alan ilaçlanmaktadır.
* Traktörün her 1200lt su almak için harcadığı yakıt sarfiyatını, yıllık hesaba vurursanız cihaz sadece yakıttan kendisini amorti etmektedir. Bu tasarruflara; zaman, işçilik ve ilaçları da eklediğinizde tasarruf oranınız iki kat artmış olacaktır.
* Traktör sadece taşıyıcı olduğu için zorlama olmayacağından, traktörün ömrü uzayacaktır.
* En önemlisi de ilaçlamadan kaynaklanan lekeler ve kalıntı sorunu olmayacaktır.
* Eski sistem ilaçlamalarla; kullanılması zaruri ve pahallı olan, kalıntı süresini uzatan sistemik ağırlıklı ilaçlar kullanılmaktadır. Oysaki olistar ilaçlama cihazında daha ucuz olan ve kalıntı süresini uzatmayan kontak etkili ilaçlar kullanılmaktadır.
* Yaprağın her tarafına ilaç ulaştığından yani etkili ilaçlama yapıldığından, sık sık ilaçlama yapmaya gerek yoktur. Sık aralıklarla ilaçlama yapılmamasından dolayı da bir başka tasarruf elde edilmektedir.
* Cihaz uzaktan kumanda ile traktör giderken kontrol edilmektedir.
* Sadece sağ tarafta ağacın olduğu zamanlarda, uzaktan kumanda ile sadece sağ taraf ilaçlanmaktadır.
* Sadece sol tarafta ağacın olduğu zamanlarda, uzaktan kumanda ile sadece sol taraf ilaçlanmaktadır.
* Her iki tarafta ağacın olduğu zamanlarda, uzaktan kumanda ile her iki taraf ilaçlanabilmektedir.
* Yabancı ot ilaçlaması içinde yine uzaktan kumandanın kontrolünde sadece alt taraf ilaçlanmaktadır.
* Uçakla yapılan ilaçlamalarda başarı vardı, ancak yararlı böceklerde öldürüldüğünden doğal denge ve çevre zarara uğratılmaktaydı, Oysaki olistar ilaçlama cihazları aynı işi yüksekten yapma yerine traktör seviyesinden yaptığı için yararlı böceklere ve çevreye zarar vermemekte, sadece bulunduğu yerdeki ağaçları ilaçlamakta ve zararlı olan tüm böcekleri yok etmektedir.

İlaçlı zerreciklerin 1cm2 ye düşen ilaç miktarı

Damlacık Büyüklüğü 1cm2 'ye Düşen Damlacık Miktarı
400 mikron 1 damlacık
200 mikron 8 damlacık
100 mikron 64 damlacık
50 mikron 512 damlacık


OLİSTAR OT İLAÇLAMA ROBOTU ; BİTKİYİ YIKAMADAN, KAPLAYARAK İLAÇLAR


 

 

BAYİLİK
SIK DİKİM ZEYTİN FİDANI

 

Sık ve yoğun dikim hakkında,

sıkça sorulan herşey..

 

 

Sık Dikim Sistemi Nedir? Sık Dikim Zeytin Sistemi, geleneksel zeytin tarımına göre karlılığı oldukça arttıran bir ürün teknolojisidir. 90’lıyıllarında başlarındaki Sık Dikim Zeytin tarımı uygulamalarında bu yeni ürün teknolojisi ile ilgili bilinmeyen bir çok konu vardı: plantasyon süresi, ideal sıklık, uygun çeşitler, budama, gübreleme, sulama vs. 15 yılı aşan çeşitli plantasyon tecrübelerimiz bize başlangıçtaki uygulamaları geliştirmemize ve sistemi hep daha ileriye taşımamıza imkan verdi. Bu sistemin başarılı olmasında anahtar rolü oynayan sebepler; %100 makineli hasat, 3.yıldan başlayarak verim, yüksek verimlilik, yüksek kalitede yağ elde edebilme ve tüm üretimin %100’ü natürel sızma yağ olması. Başlıca Adımlar

● Makineli Hasat Traktör ve iş makinelerine takılan gövde sarsıcılar ve el tipi zeytin hasat makineleri, üzüm toplama makinesi olarak kullanılan makinenin aynısı sık dikim zeytin toplama için de kullanılmaktadır, dolayısı ile bu makineler zeytin hasat döneminde atıl olarak bulunulabilmektedir. Bu makinelerin modifikasyona ihtiyacı olmamakta, % 98 oranın da toplama yapabilmekte, ağaca ve meyveye minimum hasar vermemektedir. 2 Saatte 10 dekar alanı hasat yapabilen ve Avrupa’da hasat maliyeti 0,06 – 0,12 TL/kg. Bu önemli adım sisteme bakış açısını değiştirmekle birlikte sistemin sahiplenilmesini sağlamaktadır. Bunun sonucunda büyük yatırımcıların geniş alanlarda değerlendireceği yatırım modelini olarak görülmeye başlanmış ve geleneksel zeytin tarımı yapanlarında mevcut uygulamalara bir alternatif getirmesi sebebi ile ilgi odağı haline gelmiştir. Sık Dikim Zeytin tarımı modeli arazi eğiminin %20’ye kadar olduğu parsellerde sorunsuz olarak uygulanabilmektedir.

● Çeşitler Çeşit seçimi, başarılı sonuç alınabilmesi için bu sistemin temel unsurlarındandır. Plantasyonlara büyüme gücü düşük olan 3 çeşit ile başlanmıştır; Selection ;Arbequina Irta i-18 Arbosana i-43 Koroneiki i-38. Son yıllarda bu sisteme dahil olan 2 çeşit geliştirilmiştir. Sikitita Tosca 07 Toplam çeşit sayısı sınırlı olmakla birlikte Cordoba üniversitesi ile ortak geliştirilen bir program çerçevesinde araştırma ve geliştirme bölümümiz çeşit sayısını arttırmak üzere yoğun çalışmalarını sürdürmektedir.

● Fidanların Genetik ve Sağlık Durumu Üretim prosesimize entegre ettiğimiz izlenebilirlilik sayesinde üretim sürecinin her aşamasına geri dönülebilmekte ve fidanlar tespit edilebilmektedir. Mevcut seralarımızın kapasitesi ve şartları periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz hastalık ve zararlı kontrolleri en ideal şartlarda yapmamıza olanak sağlamaktadır. Tüm bu tedbirler sık dikim fidanlarını en yüksek kalite üreticilerimize sunmamızı sağlamaktadır.

● Makineli Dikim Lazer sıra ekipmanlı, ilaçlama üniteli tek veya iki sıralı dikim makineleri ile dikim gerçekleştirilebilmekte ve dikimle beraber çıkış öncesi herbisit ilaçlaması yapılabilmektedir. 5 kişilik bir ekip ile günde 7000-9000 fidan dikilebilmektedir ● Mekanik Budama Sık Dikim Sistemi yüksek seviyede mekanik budama olanağı sağlamaktadır. Bu sayede işletme giderleri olabildiğince düşmektedir. Yaz döneminde yıllık olarak tepe kesme (2,5m den itibaren ) ve alt dalların kesilmesi (yerden 60 cm yüksekliğe kadar) makineli hasata uygun çalışma koşulunu sağlanması için önemlidir. Tüm işlemleri traktöre takılabilen aparatlarla veya kendi yürür makinelerle yapmak mümkündür. SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

●Dikim Sıklığı Dikim sıklığı çeşit özelliğine, toprak verimliliğine ve sulama imkanına göre farklılık gösterebilmektedir. Sıra üzeri 1,35 ile 1.5 m ve sıra arası 3,5 ile 4 m arasında değişebilir. Zeytin ağacı boyu 2,5m ile sınırlandırılması sürekli büyümeyi teşvik etmesi, mükemmel ışık alma ve yıllar boyu sürekli üretim için en uygun yüksekliktir.

● Ana Dal Formasyonu Sık Dikim Sisteminin karakteristik özelliklerinden birisi ana dal’ın yapılandırılmasıdır. Bu yapılandırma ilk 3 yıl boyunca destekleme ve budama aktiviteleri ile yapılır. Fidanın büyüme sürecinde her 20cm de desteğe bağlanır ve fidan boyunun üçte biri ölçütünde alt dallar temizlenir. Bu temizleme toprak seviyesinden 60 cm yüksekliğe kadar devam eder. Destek olarak 2m yüksekliğinde bambu tipi destek materyali tercih edilir ve fidan 2,5 m yüksekliğe ulaşınca yaz aylarında tepe kesme işlemi yapılır. ● Üretim Meyve verimi 3.yılda 300-400 kg/da olacak şekilde hızlı üretime başlar. Yıllar boyunca zeytin üretici bölgelerden sürekli alınan sonuçlar derlendiğinde ortalama verim 800-1200kg arasında görülmüştür. Sıcak bölgelerde optimum bakım şartları gerçekleştirildiğinde 1600 kg/da meyve verimi alınabilmektedir.

● Karlılık Sık Dikim Sistemi işçilik giderlerini sadece hasat işçiliğinde değil aynı zamanda budama ve dikim işçiliğinde de azaltmıştır. Geleneksel zeytin tarımında işçilik giderleri toplam maliyet içerisinde %80’e varan oranda kendini göstermektedir. Kısacası işçiliğe bağımlı olmayan ve karlılıkta çok ciddi yükseliş gösteren bu sistem her ülkede çok kısa sürede benimsenmektedir.

● Hasat Kalitesi Toplama makinesi kullanımı hızlı bir hasat ve optimum olgunlukta toplama olanağı sunmaktadır. Meyveler toprak ile temas etmeyeceği gibi zarar görmeden toplanabilmekte ve hızlı bir şekilde işlenmek üzere sevk edilebilmektedir. Tüm bu işlemler çeşitin karakteristik özelliğini ve aromasını korumasına ve yüksek kalitede zeytinyağı (%100 natürel sızma zeytinyağı) üretime olanak sağlamaktadır.